അസ്ദാസ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

ചരിത്രപരമായ നാഴികക്കല്ലുകൾ

ചരിത്രപരമായ നാഴികക്കല്ലുകൾ

2008-ഫാസ്റ്റനർ-നിർമ്മാതാക്കൾ

ഒരു ചെറിയ വർക്ക്‌ഷോപ്പിലാണ് കമ്പനി ഹാർഡ്‌വെയർ ഫാസ്റ്റനർ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിച്ചത്.സ്കെയിൽ പരിമിതമായിരുന്നെങ്കിലും, കമ്പനിയുടെ ടീം ഉത്സാഹവും സംരംഭകത്വ മനോഭാവവും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു.

2008

2012

2012-ഫാസ്റ്റനർ-നിർമ്മാതാക്കൾ

വിപണി ആവശ്യകതയുടെയും ഉപഭോക്താവിന്റെ അംഗീകാരത്തിന്റെയും വളർച്ചയോടെ, കമ്പനി ക്രമേണ അതിന്റെ ഉൽപ്പാദന സ്കെയിൽ വിപുലീകരിക്കുകയും 2012-ൽ ഔപചാരികമായി Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd. സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. നൂതന ഉൽപ്പാദന ഉപകരണങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യകളും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, കമ്പനി അതിന്റെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും ഉൽപ്പന്ന ഗുണനിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തി. , കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പ്രീതി നേടി.

2015-ഫാസ്റ്റനർ-നിർമ്മാതാക്കൾ

Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd, ISO9001 ക്വാളിറ്റി മാനേജ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വിജയകരമായി നേടി.ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണത്തിൽ കമ്പനിയുടെ മികവ് തെളിയിക്കുക മാത്രമല്ല, വ്യവസായത്തിലെ കമ്പനിയുടെ മുൻനിര സ്ഥാനം കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.കമ്പനിയിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസം ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കുകയും പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. 2017: ബിസിനസ്സിന്റെ തുടർച്ചയായ വിപുലീകരണത്തോടെ, Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd. 2017-ൽ ഒരു വലിയ ഉൽപ്പാദന അടിത്തറയിലേക്ക് മാറ്റി. പുതിയ ഉൽപ്പാദന അടിത്തറ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നൂതന ഉപകരണങ്ങളും കാര്യക്ഷമമായ ഉൽപ്പാദന ലൈനുകളും, ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ നിറവേറ്റാൻ കമ്പനിയെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

2015

2020

2020-ഫാസ്റ്റനർ-നിർമ്മാതാക്കൾ

Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ വിപണികളിലെ വിഹിതം തുടർച്ചയായി വിപുലീകരിച്ചു.കമ്പനി അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര മേളകളിലും പ്രദർശനങ്ങളിലും സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നു, കൂടാതെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുമായി വിപുലമായ സഹകരണ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയും ആഭ്യന്തര, വിദേശ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യുന്നു.

2022-ഫാസ്റ്റനർ-നിർമ്മാതാക്കൾ

Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd. ഫാസ്റ്റനർ വ്യവസായത്തിലെ മുൻനിര കമ്പനികളിലൊന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു.സാങ്കേതിക നവീകരണവും ഉൽപ്പന്ന നവീകരണവും നിരന്തരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണലും ആവേശഭരിതവുമായ ഒരു R&D ടീം കമ്പനിക്കുണ്ട്.അതേസമയം, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള തൊഴിലാളികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും സ്റ്റാഫ് പരിശീലനത്തിലും ടീം ബിൽഡിംഗിലും കമ്പനി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

2022

ഭാവിയിൽ

ഭാവിയിൽ-ഫാസ്റ്റനർ-നിർമ്മാതാക്കൾ

കമ്പനി സാങ്കേതിക കണ്ടുപിടിത്തത്തിലും ഉൽപ്പന്ന ഗുണനിലവാരത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് തുടരും, കൂടാതെ മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നതിന് സേവന നിലവാരം നിരന്തരം മെച്ചപ്പെടുത്തും.ഉയർന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി വികസിപ്പിക്കാനും വ്യവസായത്തിലെ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾക്കായി പരിശ്രമിക്കാനും കമ്പനി ശ്രമിക്കും.